Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати
Приключили
  Текущи
Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO14001:2004

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Европейски фонд за регионално развитие

BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”

Проект по договор № BG 161PO003-2.1.03-0203-C0001

„Изграждане на СУК съгласно ISO 9001:2008 и СУОС съгласно ISO 14001:2004”

 Материали към проекта / инициативата:

„Евро Ферт” АД спечели проект „Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004”

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Европейски фонд за регионално развитие

BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”

Проект по договор № BG 161PO003-2.1.03-0203-C0001

„Изграждане на СУК съгласно ISO 9001:2008 и СУОС съгласно ISO 14001:2004”

 

„Евро Ферт” АД спечели проект „Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 по открита процедура за конкурентен подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и от Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на разходите по проекта е 71 400 лева, от които 50%, възлизащи на сумата от 35 700 лева, представляват безвъзмездна помощ, предоставена от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и от Европейски фонд за регионално развитие, а другите 50 % представляват собствено финасиране от страна на «Евро Ферт» АД в размер на 35 700 лева.   

В рамките на предвидените по проекта 12 месеца ще бъдат  разработени, внедрени и сертифицирани международно признатите стандарти Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 с цел повишаване ефективността и производството и бизнеса чрез активно управление на фирмените процеси, непрекъснатото подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги и опазване на околната среда.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Евро Ферт” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

В "Евро Ферт" АД се проведоха обучения по проект "Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO14001:2004"

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Европейски фонд за регионално развитие

BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”

Проект по договор № BG 161PO003-2.1.03-0203-C0001

„Изграждане на СУК съгласно ISO 9001:2008 и СУОС съгласно ISO 14001:2004”

 

На 10-11 ноември 2009 г. се проведоха обучения на ръководители и специалисти на «ЕВРО ФЕРТ» АД по проект „Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и от Европейски фонд за регионално развитие.

Теми на обученията бяха:

За система по управление на качеството:

 1. Същност и изисквания на стандарт ISO 9001:2008
 • Термини и определения по качеството
 • Въведение към системите за управление на качеството (СУК)
 • Стандарти за Системи за управление на качеството
 • Основни принципи на управление
 • Изисквания на стандарта ISO 9001:2008
 • Модел на СУК, основана на процесите
 • Процеси от Системата за управление на качеството
 • Задачи по изграждане на СУК
 • Етапи по реалното изграждане на СУК

           

За система по управление на околната среда:

 

 1. Същност и изисквания на стандарт ISO 14001:2004
 • Въведение към системите за управление на качеството (СУК)
 • Термини и определения по околна среда
 • Стандарти за Системи за управление на околна среда
 • Основни принципи на управление
 • Изисквания на стандарта ISO 14001:2004
 • Модел на СУОС
 1. Задачи по изграждане на СУОС
 • Етапи по реалното изграждане на СУОС


Обученията се проведоха с мултимедийно представяне от лектор инж. Радка Бъчварова – ръководител проекти от избраната консултантска организация „Софконтрол Консулт” ООД.
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Евро Ферт” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

„Евро Ферт” АД приключи успешно изпълнението на проект „Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004”

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Европейски фонд за регионално развитие

BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”

Проект по договор № BG 161PO003-2.1.03-0203-C0001

„Изграждане на СУК съгласно ISO 9001:2008 и СУОС съгласно ISO 14001:2004”

 

На 04.08.2010 г. „Евро Ферт” АД приключи успешно изпълнението на  проект „Изграждане на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004” по открита процедура за конкурентен подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и от Европейски фонд за регионално развитие.

В рамките на предвидените по проекта 12 месеца бяха разработени, внедрени и сертифицирани с цел повишаване ефективността и производството и бизнеса чрез активно управление на фирмените процеси, непрекъснатото подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги и опазване на околната среда Система за управление на качеството и Система за управление на околната среда съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Разработването и внедряването на системите бе реализирано от "СОФКОНТРОЛ КОНСУЛТ" ООД гр. София съвместно с участието на специалисти на дружеството.

Последвалите двуетапни процеси на оценка на всяка система бяха осъществени от “СЖС България” ООД  гр. София и след успешното им приключване,  на 02.07.2010 г., фирмата предостави на „Евро Ферт” АД сертификати, издадени под акредитацията на UKAS, Великобритания, които удостоверяват, че Системите за управление са оценени и сертифицирани съгласно изискванията на международно признатите стандарти ISO 9001:2008 и на ISO 14001:2004.

  Общата стойност на разходите по проекта е 50 908 лева, половината от които представляват безвъзмездна помощ, предоставена от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и от Европейски фонд за регионално развитие.  а останалите 50% са собствено финасиране от страна на „Евро Ферт” АД.    

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Евро Ферт” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПРОЕКТ BG051PO001- 2.1.16-041

„Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията

на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД”

по Договор № ЕSF -2116 -09-15003

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Инвестира във вашето бъдеще!
Материали към проекта / инициативата:

«ЕВРО ФЕРТ» АД спечели проект „Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПРОЕКТ BG051PO001- 2.1.16-041

„Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията

на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД”

по Договор № ЕSF -2116 -09-15003

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Инвестира във вашето бъдеще!


 

«ЕВРО ФЕРТ» АД спечели проект Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 Общата стойност на разходите по проекта е 2 113 лева, от които 1690.40 лева представляват безвъзмездна помощ, предоставена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  а собственото финасиране от страна на „ЕВРО ФЕРТ” АД е в размер на 422,60 лева.   

Проектното предложение предвижда провеждането на обучение на 11 служители на дружеството по ключова компетентност 5: “Мотивационно обучение за надграждане на знания, свързани с естеството на работата на служителите  в екип”.

В обучението са включени служители на дружеството, които заемат ключови позиции в екипите по продажби, маркетинг, транспорт и доставки.

Предмет на обучението са следните теми, свързани с : вътрешна и външна мотивация; основни характеристики и етапи на процеса на обучение за надграждане на професионални знания и умения вътре в организацията; овладяване на умения за ефективна комуникация и въздействие;  и други.

Обучението ще се проведе в рамките на 4 дни и ще завърши с провеждането на писмен изпит /тест/ и издаване на сертификат, удостоверяващ придобитата ключова компетентност.

С цел осведомяването на общността и спазването изискванията на ОП «РЧР» за информиране и публичност ще бъде изготвени инфомационно табло и 100 броя  брошури.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Евро Ферт” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

«ЕВРО ФЕРТ» АД приключи изпълнението на проект „Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПРОЕКТ BG051PO001- 2.1.16-041

„Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията

на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД”

по Договор № ЕSF -2116 -09-15003

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Инвестира във вашето бъдеще!


 


На 30.04.2013 г. «ЕВРО ФЕРТ» АД приключи изпълнението на проект Подобряване уменията за учене чрез надграждане знанията на служителите в „ЕВРО ФЕРТ” АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 Общата стойност на разходите по проекта е 2 113 лева, от които 1690.40 лева представляват безвъзмездна помощ, предоставена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,  а собственото финасиране от страна на „ЕВРО ФЕРТ” АД е в размер на 422,60 лева.   

Заложеното по проекта обучение по ключова компетентност 5: “Мотивационно обучение за надграждане на знания, свързани с естеството на работата на служителите  в екип” се проведе на 13-14 април и на 20-21 април 2013 г.

В обучението бяха включени служители на дружеството, заемащи ключови позиции в екипите по продажби, маркетинг, транспорт и доставки.

Предмет на обучението бяха следните теми, свързани с : вътрешна и външна мотивация; основни характеристики и етапи на процеса на обучение за надграждане на професионални знания и умения вътре в организацията; овладяване на умения за ефективна комуникация и въздействие  и други.

Всички обучаеми успешно положиха писмен изпит /тест/ и им бяха връчени сертификати, удостоверяващи придобитата ключова компетентност.

 

 С цел осведомяването на общността и спазването изискванията на ОП «РЧР» за информиране и публичност бе изготвено и монтирано инфомационно табло, както и бяха раздадени 100 броя  брошури.

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. „ЕВРО ФЕРТ” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

 

Снимки от проекта: