Е-бюлетин желая да се абонирам
Изпрати
Текущи
  Приключили
Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД

ПРОЕКТ BG051PO001- 1.1.13-0230

 Предоставяне на възможност за професионална реализация

и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД

Договор № ESF-1113-09-15002

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!                


 Материали към проекта / инициативата:

Седем нови работни места за безработни младежи до 29 г. разкрива «Евро Ферт» АД по процедура BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПРОЕКТ BG051PO001- 1.1.13-0230

 Предоставяне на възможност за професионална реализация

и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД

Договор № ESF-1113-09-15002

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!                


 

Седем нови работни места за безработни младежи до 29 г. разкрива «Евро Ферт» АД по процедура BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

    На 01.11.2013 г. стартира изпълнението на проект «Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД

    Общата стойност на одобрения проект е 147 989,77 лева, които представляват изцяло безвъзмездна помощ, предоставена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

    Заложено е по проекта да бъдат разкрити 7 нови работни места за безработни младежи до 29 г., които след като успешно завършат обучение по специалността „Маркетингови проучвания”, ще имат възможността да заемат позиция „Специалист, маркетинг и реклама” в изградения Кол център, който ще представлява централизиран офис, който се използва за получаване и предаване на големи обеми информация и съобщения чрез телефонна връзка и е финасиран по същия проект.

    Предвидени са и разходи за оборудване на работните места с компютри, бюра, секции и др.

    Изпълнението на проекта ще продължи 18 месеца.

 

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. „Евро Ферт” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: Доставка на предвидените за закупуване оборудване и обзавеждане по проект BG051PO001- 1.1.13-0230 „Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД” по Договор № ESF-1113-09-15002

ПРОЕКТ BG051PO001- 1.1.13-0230

 Предоставяне на възможност за професионална реализация

и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД

Договор № ESF-1113-09-15002

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!                

 


 

„Евро Ферт” АД  обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка на предвидените за закупуване оборудване и обзавеждане по проект BG051PO001- 1.1.13-0230 „Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД” по Договор № ESF-1113-09-15002. Срокът за подаване на офертите е 09.04.2013 г., 16:45 часа. Документите за подаване на оферти можете да изтеглите от тук.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. „Евро Ферт” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта

Приключи обучението по проект ПРОЕКТ BG051PO001- 1.1.13-0230
  

ПРОЕКТ BG051PO001- 1.1.13-0230

 Предоставяне на възможност за професионална реализация

и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД

Договор № ESF-1113-09-15002

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!                


 

 

    

 
 
 
                   На 29.04.2014 г.  Изпълнителният Директор на „Евро Ферт” АД Петър Томов Кръстев връчи на седмината обучаеми по проект „Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд в „Евро Ферт” АДсвидетелства за придобита професионална квалификация от II-ра квалификационна степен „Сътрудник в маркетингови дейности”.
                   На събитието от страна на обучаващата организация „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД гр. Стара Загора присъства г-жа Валентина Кисьова, преподавател по ключовите икономическите дисциплини  „Маркетинг”  „Мениджмънт” и ”Икономически анализ”.
                   Обучението стартира на 16 декември 2013 г. и приключи на 17 април 2014 г., след което, в 2 поредни дни, обучаемите успешно положиха държавните изпити по теория и по практика.

         След връчването на свидетелствата за придобита професионална квалификация, седемте младежи подписаха трудовите си договори и от 1 май 2014 г. заемат в дружеството длъжността „Специалист, маркетинг и реклама” в новоизграждащия се „Call Center” /Кол център/, който е финасиран по същия проект.
                   Общата стойност на одобрения проект е 147 989,77 лева, които представляват изцяло безвъзмездна помощ, предоставена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Изпълнението на проекта е с продължителност 18 месеца.
 
 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския Социален фонд. „Евро Ферт” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Снимки от връчване на свидетелствата за професионална квалификация и подписване на трудовите договори:
 

   

 Заключителна пресконференция

ПРОЕКТ BG051PO001- 1.1.13-0230

 Предоставяне на възможност за професионална реализация

и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД

Договор № ESF-1113-09-15002

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!                


 


 
На 28.04.2015 г. сe проведе Заключителна пресконференция по  проект BG051PO001-1.1.13-0230 Предоставяне на възможност за професионална реализация и право на достоен труд в „Евро Ферт” АД по процедура BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Общата стойност на приключващия проект е 147 989,77 лева, които представляват изцяло безвъзмездна помощ, предоставена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
В хода на изпълнение на дейностите по проекта бяха разкрити 7 нови работни места за безработни младежи до 29 г., които, след като успешно завършиха обучение по специалността  „Маркетингови проучвания”, имаха възможността да заемат позиция „Специалист, маркетинг и реклама” в новоизградения „Call Center” /Кол център/, който бе финасиран по същия проект. Работните места бяха оборудвани с компютри, бюра, столове, секции и др.
Изпълнението на проекта стартира на 1.11.2013 г. и ще приключи на 30.04.2015 г.
 
 
Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския Социален фонд. „Евро Ферт” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта.

Документи за изтегляне: